Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

prowokacja
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkye Skye
prowokacja
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viamagenno magenno
prowokacja
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
prowokacja
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

prowokacja

May 10 2015

prowokacja
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viamiimi miimi
prowokacja
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viamiimi miimi
prowokacja
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
prowokacja
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix
prowokacja
8267 5011 500

December 28 2014

prowokacja
4521 5402
Reposted fromrisky risky viamigotka migotka
prowokacja
4572 c657 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaohwowlovely ohwowlovely
prowokacja
Ułożył ją w swoim łóżku, żeby była bezpieczna.
9185 a6ad 500
Reposted frompupuch pupuch vialabellavita labellavita
prowokacja
7913 7b2a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakaps kaps
prowokacja
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakaps kaps

December 01 2014

prowokacja
Reposted fromthetemple thetemple viazabka zabka
prowokacja
6234 81f4
prowokacja
0751 773b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
7115 d24d
Reposted fromdeviate deviate viakaps kaps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl